Dinler Tarihi Kitap Özeti Oku İndir

Dinler Tarihi Kitap Özeti Oku İndir

Dinler Tarihi Kitap Özeti Oku İndir İlkel Dinler, Milli Dinler, Dünya Dinleri, Dini Terimler, Hristiyanlık, Yahudilik, Yehova ŞahitleriDinler Tarihi Kitap Özeti Oku İndir

Din: Akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere goturen ilahi bir kanundur.

Dinlerin T asnifi
1. Tek tanrılı (ilahi) dinler. 2. Dualist (iki tanrılı) dinler (Mecusilik). 3. Cok tanrılı dinler (Eski Yunan, Roma ve Mısır dinleri gibi). 4. Tanrı konusunda acık ve net olmayanlar (Budizm, Şintoizm gibi). Sosyolojik-tarihi acıdan yapılan din tasniflerinden birisi şu şekildedir: a) Kurucusu olan dinler (Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam, Budizm gibi). b) Geleneksel dinler (kimin tebliğ ettiği belli olmayan dinler, ilkel dinler, Eski Yunan, Eski Mısır dini gibi . İslami kaynaklarda vahye dayanan dinler icin genellikle “milel“, batıl dinler icin ” nihal” kelimeleri de kullanılır. Nihle ( coğulu nihal) kelimesi, din icinde oluşan fırka anlamında da kullanılır. Bir diğer tasnif ise şoyledir:
1. İlkel dinler.
Bundan maksat, bazılarının dini gelişmenin ilk basamağı olarak duşundukleri animizm, naturizm, totemizm, fetişizm gibi aslında sadece bir kult olarak dikkate alınabilecek nazariyeler değil, ilkel kabile dinleridir ( Nuer, Dinka, Ga dinleri gibi).
2. Millî dinler.
Genellikle bir kurucusundan soz edilmeyen, sadece bir millete ait olan geleneksel yapıdaki dinlerdir (Eski Yunan, Mısır, Roma dinleri gibi).
3. Dünya dinleri.
Hıristiyanlık ve İslam gibi. Coğrafi-tarihi acıdan ise dinler; Ortadoğu veya Sami grubu (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam , Hint grubu (Hinduizm, Budizm, Jainizm), Cin-Japon grubu ( Konfucyusculuk, Taoizm, Şintoizm), Afrika grubu şeklinde bir ayırıma tabi tutulabilir.
Mecûsîlik:
En eski dinlerden biriydi ve Zerduşt’un getirdiği dinin bozulmuş şekline verilen addır.
Brahmanizm:
Cok tanrılı bir dindir. Hintliler Tanrı’nın kendisini tarihin her devresinde ceşitli şahsiyetlere burunerek insanlara gosterdiğine inanırlar.
Zımmî
: İslam devletindeki gayr-i muslim vatandaş. Zımmiler, cizye verdiklerinde iki hak ortaya cıkar: Onlara dokunulmaz. Himaye edilirler. Dokunulmazlıkları ile emniyet ve guven icinde yaşarlar, himaye edilmeleri ile tehlike ve zarardan korunmuş olurlar.
Müsteşrik:
Doğu memleketlerini, din, dil ve tarihleri başta olmak uzere her yonden araştırıp tesbite calışan batılı ilim adamı. Garplı bilgin, oryantalist, şarkiyatcı .
Yehova
Şâhitleri: Amerika Birleşik Devletleri’nde Ch. Şarl Russel tarafından 1872’de kurulan, 1931 senesinden sonra kendilerini bu adla tanıtmaya calışan mezhep ve misyoner teşkilatına verilen ad. Reenkarnasyon: “Eskiyen elbiselerimizi değiştirmemiz gibi eskiyen bedeni değiştiren” bir ruhun yani “ruh gocu” inancı.
Tenâsüh
: Olen insanların ruhunun bir hayvan ya da bir insan bedenine girmesi inancı, ruh gocu de denilir. Tenasuh inancı, Hindistan’da Hinduizm’den doğmuş ve buradan Hint Adaları, Tibet, Cin, Kore, Japonya ve eski Yunan’a yayılmıştır . Bu inanc, Hinduizm (Brahmanizm) ile beraber, Budizm, Taoizm, Caynizm , Maniheizm gibi Asya’nın eski dinlerinde de gorulur. Tenasuh inancı Hinduizm’in esasıdır. Muslumanlar arasından cıkıp da İslam dini ile alakası kesilmiş gulat-ı şi’a ( mufrit şiiler) gibi bazı mezhebler de tenasuh inancını almışlardır . Mu’tezile’den Ahmed b. Habıt, Ahmed b. Eyyub, Ahmet b. Muhammed el- Kahti, tenasuh inancını eski Yunan’dan alıp kabul etmişlerdir.
Hulûl:
(Vahdet-i Vücud) Bir şeyin mevcudiyetinin diğerinin mevcudiyeti ile aynı olması manasındadır. İlahi Zat’ın veya sıfatların, yaratıklardan birine, bir kısmına yahut tamamına intikal edip, onlarla birleşmesi, Allah’ın insan veya başka bir maddi varlık gorunumunde ortaya cıkması diye tanımlanmıştır.

Yahudilik (Musevilik)
Musevi; Musa’ya inanan, Musa’nın izinden giden anlamındadır. Yahudi kelimesinin koku tarih oncesi Yehuda Krallığı’na uzanır. Musevilik dinine gecebilmek icin ozel bir toren uygulanması gerekir. Bugun tum dunyada kendilerini Yahudi kabul edenlerin sayısı yaklaşık 14 milyon’dur. 1948’de Filistin adı verilen bolgede İsrail Devleti’nin kurulmasıyla dunyanın her yerinden Yahudiler buraya goc edip yerleşmişlerdir. Gunumuzde en buyuk Yahudi nufusunun yaşadığı ulke İsrail’dir ( yuzde 80). Sonra ABD ( yuzde 3,4), bu iki ulkenin dışında Fransa, İngiltere, Arjantin, Ukrayna, Rusya ve Kanada başta olmak uzere iclerinde Turkiye’nin de bulunduğu dunyanın bircok ulkesine dağılmış olarak yaşamaktadırlar. Yahudilik, kutsal kitaplarında Ahd’e geniş yer ayırmasından dolayı bir Ahit dini olarak da anılır. Musevi geleneğine gore tanrı Yahudi halkıyla bir ahit (antlaşma) yapmış, emirlerini ve yasalarını Tevrat şeklinde Yahudilere vermiştir . Ortodoks Musevilere ve dindar Musevilerin coğuna gore İbrahim Peygamber ilk İbrani’dir. Nuh’tan sonra putperestliği reddeden ve tektanrıcılığı savunan ilk kişi olduğuna inanırlar. Tanrı, İbrahim’e oğulları olacağını mujdeler. İsmail ve İshak isimli iki oğlu olur. İshak, tanrının bildirdiği şekilde babasının misyonuna devam eder. Kenan Ulkesi İshak Peygamber’e tanrı tarafından vaadedilmiştir . İshak’ın oğlu Yakup Mısır’a goc eder ve zaman icerisinde halkı Mısırlıların kolesi olur. Yakup’un oniki oğlundan biri olan Levi’nin soyundan gelen Musa, İsrailoğulları’nı Mısır’dan kacırarak Sina Dağı’na getirir. Burada tanrı tarafından kendisine verilmiş olan Tevrat’ı halkına verir ve onları Kenan Ulkesi’ne goturur. Musa’nın kardeşi Harun ve onun soyundan gelen erkekler, tanrı tarafından ” yuksek din adamları sınıfı” olarak atanırlar. İsrailoğulları Kenan Ulkesi’ne yerleşirler ve Şiloh tapınağını inşa ederler. Bu tapınağın dikili kaldığı 300 yıl boyunca İsrailoğulları tanrı tarafından ceşitli musibetlerle ve işgallerle test edilirler. Sapkınlıkları doruğa ulaştığında tanrı, Kenan Ulkesi’nin guneydoğu sahillerinde yaşayan Filistinliler’in Şiloh Tapınağını ele gecirmelerine izin verir. İsrailoğulları diğer milletler gibi sureklilik arzeden, sabit bir krallık kurmak isterler. Bolgede zaman icinde guclenen İbraniler Hakimler doneminden sonra bir Yahudi krallığı kurarlar ve başına Yahudilerin kralı olarak Şaul gecer. Şaul’un olumunden sonra, Yahudi Krallığı’nın başına Davud gecer. Davud’un olmesiyle Yahudi Krallığı’nın başına Davud’un oğlu Suleyman gecer. Suleyman doneminde Yahudi Krallığı altın cağlarını yaşar. Kudus şehri Yahudilerin en onemli şehri haline gelir. Suleyman Kudus’e Beth Hamikdaş denilen buyuk bir mabed inşa ettirir . Beth Hamikdaş’ın bugun sadece Batı Duvarı sağlam kalmıştır. Bu duvara Ağlama Duvarı denmektedir. Yahudiler, Yehova’nın (Tanrı) Sina’da bu kavmi kendine sectiğini, Tevrat’ı Musa’nın şahsında onlara gonderdiğine inanırlar. Hristiyanlık’taki Musa bahsi Yahudilikteki ile aynı, İslamiyet’teki Musa bahsi de Yahudilik ile oldukca paraleldir . Yahûdîlik’teki Önemli Semboller: Kudus’teki Mabed, Yahudiliğin odak noktasını teşkil etmektedir. Yahudiliğin sembolleri arasında en onemli yeri Yedi Kollu Şamdan ( Menora) ile Altı Koşeli Yıldız ( Davud’un Yıldızı) tutar. Kutsal Günleri: En onemli bayram Yılbaşı Bayramı’dır ( Roşaşana), ardından on gun sonra 26 saat surecek olan oruc gunu gelir ki buna Keffaret Gunu anlamına gelen (Yom Kipur) adı verilir. Kipur’dan sonra Yahudilerin Mısır’dan cıktıktan sonra kırk yıl colde dolaşmaları anısına 7 gun suren Cardak Bayramı ( Sukot) ve bir yıl icinde Tevrat’ın tum bolumlerin okunmasının tamamlandığı ve yeniden başlandığı ( Simhat Torah) Aralık ayında Hanuka, Mart-Nisan arası Babil’de zamanın Musevi duşmanı (Antisemit) Haman tarafından Yahudilerin kıyıma uğratılması olayının son anda Ester tarafından engellenmesinin anısına 2 gun, Mısır’dan Musa’nın onderliğinde ayrılıp kolelikten kurtulmasının kutlandığı Pesah. Bundan 49 gun sonra gelen 10 Emirin alınmasının kutlandığı Şavuot ve Yaz aylarına denk gelen Tapınağın yıkılması ve ceşitli talihsiz olayların anıldığı ve bir matem gunu olan Tişa Beav

onemli gunlerdendir.
Haram Davranış Ve Yiyecekler:
Domuz eti ve pulsuz balıkların eti, cift tırnaklı ve geviş getirmeyen hayvanlar ve Tevrat’ta adı gecen 20 kuş’u ve bunlardan cıkan urunleri yemek yasaktır. Yılın bir doneminde Mısır’dan cıkışın anısına 8 gun boyunca mayasız ekmek (Matsa) yenir.
Yahûdî
Mezhepleri: Hristiyanlık oncesindeki mezhepler: Ferisiler, Sadukiler , Esseniler. İslam’dan sonraki mezhepler: İshakiyye, Yudganiyye, Karaim. Gunumuz mezhepleri: Muhafazakar Yahudiler, Ortadoks Yahudiler, Reformist Yahudiler. Yeniden Yapılanmacılar.
Hac:
Tevrat’ta yılda uc defa ( Fısıh, Sukkot ve Fiavuot) hac ibadeti emredilmektedir . Başlangıcta hacca gerekli onemi gostermemişler, Suleyman Mabedi’nin Babilliler tarafından yıkılmasından sonra milli birliğin sağlanması amacıyla daha cok onem verilmiş, Mabedin Romalılar tarafından yıkılmasından sonra sembolik bir hal almıştır. Gunumuzde Kudus’teki Ağlama Duvarı hac ibadet yeri olarak kabul edilmektedir. Ancak bu hac zorunlu değil isteğe bağlıdır .
Kutsal kitapları:
Talmud ( Mişna ve Gemara adlı eserlerin toplamı) ve Tanah (Tora). Hristiyanlar’ın Eski Antlaşma adını verdikleri Tanah; Tora (Tevrat), Nevim ve Ketuvim olmak uzere uc bolumden oluşur. Kutsal Kitap dışında Musevi tasavvufuna ve gizemciliğine Kabala adı verilir. Yahudilerin, Muslumanlık ve Hristiyanlık’ta olduğu gibi belli başlı iman (13 madde ) esaslarına kavuşmaları filozof Maymonides’le mumkun olabilmiştir. Yahudiler sinagoglarda Tevrat’tan bazı parcaları sesli bir şeklide okurken bazı bolumler ise sessiz okunur. Tevrat rulolarının kılıfından cıkarılarak hazan tarafından okunması, ibadetin en onemli anıdır. Yahudilikte sinagog dışında evlerde de ibadet edilebilir ancak cemaat ile ibadet daha makbul sayılır. Musevi evlerinin giriş kapılarının ve tuvalet-banyo haric her kapısının sağ pervazında ” Mezuza” denilen, rulo haline getirilmiş Tevrat’tan cumlelerin yazılı olduğu kutucuklar cakılıdır. Eve giriş- cıkışta Yahudiler bu kutucuğa dokunarak parmaklarını operler. İbadet, doğu yonune yonelerek yapılır. Başa Kipa, adı verilen takke takılır, erkekler her sabah sırtlarına beyaz renkte ve mavi cizgileri olan dua şalı Talet giyerler. Kadınların ibadete katılma mecburiyeti yoktur, ancak başları ortulu olarak ibadete katılabilirler. Yahudi dininde ibadet esasını ilahiler oluşturur. İbadet sırasında okunan bazı kalıplaşmış dua ve ilahiler vardır. Dua, dindar Yahudinin yaşamında onemli bir yer işgal eder. Yahudilikte ibadet gunluk ve haftalık olmak uzere ikiye ayrılır. Gunluk ibadet sabah, oğle ve akşam yapılır. Haftalık ibadet ise Cumartesi ( Şabat, Yom HaŞabat) gunu havra (sinagog)’da yapılır. Yahudiler sabah ayininde bir dua şalı ( Talet) kuşanırlar. Bayram ve Cumartesi gunleri dışında sabah ayininde, sol pazu (solaklar sağ pazuya) ile alınlarına icinde Tora’dan bolumlerin bulunduğu kucuk kutucukların takılı olduğu birer dua kayışı Tefilin bağlanır. Dualar ayakta, oturarak vucudu sallayarak ve bazen one hafifce eğilerek okunur. Toplu dualar 13 yaşına girmiş en az 10 erkeğin Minyan iştirakiyle yapılır. Cumartesi ibadeti, cuma akşamı guneşin batmasıyla başlar, cumartesi akşamı guneşin batışından sonra sona erer. Bu ibadet sinagogta yapılır. Bu maksatla cumartesi gunu ateş yakmak, calışmak, taşıt kullanmak vb. yasaktır. Musevilik’te Tanrının adını telaffuz etmek gunah sayıldığından YHWH ismi yerine Elohim, Şaday, Adonay gibi isimler kullanılır hatta bunların da yerine Haşem yani “İsim” kullanılır. Yehova Musevilerin milli ve hakim bir tanrısıdır. İnsan da O’nun kulu durumundadır. İnanclarına gore Yehova sadece İsrailoğulları’na şefaat eden, kıskanc bir Tanrı’dır. İsrailoğulları yabancı bir ulkede de O’nun tarafından korunacaktır. O, İbrahim, İshak ve Yakub’un Tanrısı’dır. Yahudiler gocebe iken ” Habiri” diye anılırlardı. İsrailoğulları en parlak devirlerini Kralları Suleyman zamanında yaşamışlardır. Suleyman İslam’a gore peygamberdir .

Hristiyanlık (İsevilik)
Hristiyan kelimesi Yunanca ” khristianos” kokunden gelir, Isa’ya bağlanan, onun yolundan giden anlamına gelir. Hz. Isa’nın carmıha gerilmiş olduğunun simgesel resmi olan Hac sembol olarak kabul edilir. Dunyada en yaygın dindir. Hıristiyanların coğu Avrupa, Amerika, Asya’da yaşamaktadırlar. Kur’an -ı Kerim’in bize anlattığı Hz. Isa ve Hz. Meryem’le İncil’de anlatılanlar arasında cok onemli ince ayrım vardır. Hz. Isa’nın akıbeti hakkında farklılıklar vardır . Kur’an-ı Kerim’e gore Hz. Isa kesinlikle oldurulmedi. Carmıha gerilen havarilerden biriydi, ihanet eden birisi Hz. Isa’nın suretine burundurulmuş ve o carmıha gerilmiştir. İncillere gore Hz. Isa olduruldukten 3 gun sonra gokyuzune yani Allah’ın (onlara gore Baba’nın) katına yukseltildi. Hıristiyanlık, Filistin bolgesinde doğmuştur. Nasıralı Isa’yı merkez alan bir Yahudi- Mesihi hareketidir. Isa, İsrail’i gelecek Tanrı Krallığına hazırlamak istemiştir . Ancak bugunki Hristiyanlık, Isa’nın havarilerinin arasına sonradan giren Pavlus’un yorumlarıyla değişik bir huviyet kazanmıştır. Pavlus’un , Hıristiyanlık icin değişmez prensipler olarak ilan ettiği hususlar şunlardır : a) Hristiyanlık butun insanlığa hitab eden bir dindir. b) Allah’ın oğlu olan Mesih Isa, insanların gunahlarına keffaret olmak uzere Hac’ta can vermiştir. c) Isa ve Ruhu’l- Kuds, aynı derecede Tanrıdır. d) Oluler arasından dirilerek kalkmış olan Isa, semaya cıkarak Baba’sının sağ yanına oturmuştur. Pavlus , Isa’nın ve Ruhu’l- Kuds’un Tanrı oldukları inancını yerleştirmeğe calışmıştır . Ayrıca yine o, Isa’nın vaz’ettiği sunnet olmayı ve domuz eti yememeği de kaldırmıştır.
İman esasları:
a) Tecessud inancı (Tanrının Isa şeklinde zuhur etmesi). b) Hz. Isa’nın tanrılaştırılması. c) Teslis inancı (baba-oğul- ruhu’l- kuds). d) Tekfir inancı (Tanrının, butun insanların gunahlarına keffaret olmak uzere onların affı icin insan kılığına girip ızdırap cekerek olmesi). e) Ahiret hayatı (İslami ahiret inancı ile paralelliği vardır). Peygamber inancı vardır. Ancak Hıristiyanlar Hz. Isa’yı bir peygamber olarak değil, Tanrının oğlu ve dolayısıyla Tanrı olarak kabul ederler. İbadet yerleri , kilisedir. Din adamları, papaz, piskopos, rahip, rahibe vb. Kutsal gunleri, pazardır . Gunluk ibadetler, pazar ayinleri ve diğer onemli gunlerdeki ibadetler onemlidir . Yılbaşı olarak da bilinen Kristmas (Hz. Isa’nın doğumu) ve Paskalya onemli iki bayramlarıdır. Hristiyanlık herkese acık bir dindir. Hristiyanlığın en onemli ayinleri vaftiz ve evharistiya ayinleridir. Vaftiz, Hıristiyanlığa girebilmek icin kilisede din adamı tarafından cocuğu suya daldırarak ya da uzerine su serpilerek yapılan torendir. Dine giriş, coğunlukla kişinin kilisede vaftiz edilmesiyle gercekleşir. Bu işlem Hristiyanlarca kabul edilen asli gunahtan temizlenmek icin yapılır. Evharistiya, Hz. Isa ile simgesel butunleşmesine yarayan ekmek-şarap ayinidir. Oldukten sonra dirilmeye, cennet ve cehenneme inanılır . Oluler toprağa gomulur.
Dînî
Şeâir: style=’font-size:12.0pt;font-family: “Times New Roman”,”serif”‘>a  Kilise, b) vaftiz, c) Tasdik vaftizi pekiştirme, ( confermation) d) Comminion (Kutsal softa), e) terbe, f) Son yağlama, g) Ruhbanlık h) Nikah.
İbadetler:
Dua: Kilisede cemaatle veya ferdi olarak ifa edilir. Onlara gore dua Mesih vasıtası ile Allah’a yaklaşma vesilesidir. İbadet dini duygu ve şuuru besler . Duaya Hz. Mesih’in ismiyle başlanır. İkinci şartı tam inanc ve itimat ile yapılmasıdır . Oruc: Oructa gaye tefekkur, tevbe ve manen toparlanmadır. Kırk gun olarak tutulur. Oruc esnasında normal yiyeceğin ucte biri yenir. Balık dışında et yenilmez.
Kutsal Metinler:
Kutsal metinler deyince aklımıza kitab-ı mukaddes gelir. Kitab -ı Mukaddes de iki kısma ayrılıyor: Eski ahit ve Yeni ahit olmak uzere. Eski ahit ; Tevrat ve Zebur’dan muteşekkil muharref metinlerce tarihi vakıaların anlatımıdır . Yeni Ahit de İncillerin toplamı ki Matta, Yuhanna, Markos, Luka. Bu dort incilden ucu kendi arasında paralellik arz etmekte olup Yuhanna incili bunlardan farklılık gostermektedir. Barnaba incili Hristiyanlar tarafından kabul edilmez. Cunku onda Peygamberimiz Hz. Muhammed’e dair işaret vardır. İncillerin yazılıp toplanması ile Peygamberimizin Hadis-i Şeriflerinin toplanıp yazılması arasında paralellikler vardır. Daha doğrusu İnciller havarilerin Hz. Isa’dan duyduklarından akıllarında kalanları yazmışlardır. Onlardan incil oluşmuştur .
Hac İbadeti:
Ancak, M.S. 70 yılında toplanan ilk konsulde dort mesele dışında Tevrat’ın bağlayıcılığının kalmadığına karar verilmiş, kurban ve hac ibadetlerine son verilmiştir. Pavlus, yaptığı yorumlarla hac ibadetine batıni anlamlar yuklemiş, Kudus bir hac merkezi olmaktan cıkarılmıştır. Sonraki donemlerde Hz. Isa’nın yaşadığı yerleri gorme arzusu hac ziyaretini canlandırsa da bu, hac ibadeti goruntusunden uzaktır. Gunumuzde Hristiyan kiliselerinde hac ve hac yerleri ile ilgili farklı yaklaşımlar vardır. Kutsal mekana (tapınak) gelen Hıristiyan, niyetlenmiş olduğu hac ibadetini (bedenî duâ, sessiz tevbede bulunma , su kullanma, ayak egzersizlerini çoğaltarak) yerine getirebilir. Roma Katolik Kilisesi, Hristiyan dunyasında daha cok siyasi nufuz elde edebilmek amacıyla, Roma kentini hac merkezi ilan etmiş, Kudus’e giden Hristiyan hacıları buraya cekmek icin ceşitli teşviklerde bulunmuştur. Hristiyanlar arasında hac konusunda birlik sağlanamasa da Meryem Ana Kilisesi, kutsal hac merkezlerinden birisi olmuştur.
Mezhepleri
: Hristiyanlık inancı 3 buyuk mezhebe (Katolik, Ortodoks ve Protestanlık  ve her mezhep de bir cok kola ayrılmıştır. Bunlar arasında keskin farklılıklar vardır. Katoliklik: (Roma Katolik Kilisesi) Hristiyan dunyasının en buyuk ve en koklu mezhebidir. İnanclarına gore bu mezhebi, havarilerin ilki olan Petrus kurmuştur . Katolik Mezhebi’nden ayrılarak ortaya cıkan bazı kucuk mezhepler vardır : Keldani Mezhebi, Ermeni Mezhebi, Suryani Mezhebi, Maruni Mezhebi, Kıpti Mezhebi. Ortodoks: Ortodoks dunyasının dort buyuk patrikliği (İstanbul, İskenderiye, Antakya ve Kudus  vardır. Diğer, bolgelerdeki milli kiliseler idari yapı itibariyle bu dort patrikliğe bağlıdır. Kuruluş donemlerinde butun Doğu Ortodoks Kiliseleri, İstanbul Ortodoks Kilisesi’nin idare ve kontrolu altında iken , daha sonraları parcalanmalar olmuş, şu kiliseler doğmuştur: Suryani Ortodoks Kilisesi, Rum Ortodoks Kilisesi, Ermeni Ortodoks Kilisesi, Rus Ortodoks Kilisesi. Protestan Mezhebi: XVI. yuzyılda Martin Luther ( 1489-1546)’in Roma Katolik Kilisesi’ne karşı; gunahları bağışlamak, gunahların bağışlanmasını mali bir kaynak haline getirmek, İncil yorumunu kendi tekeline almak , ayin dilinin mutlaka Latince olması vb. hususlara itirazları ile başlamıştır . Martin Luther itirazlarına kısa zamanda taraftar bulunca hareket hızla buyuyerek yayılmıştır. Protestan mezhebi son dort yuzyıl icinde başlıca iki dini tur olarak kendini gostermiştir: Klasik Protestanlık ve Radikal Protestanlık. Protestan mezhebi oncelikle kendi bunyesinde uc ana kola ayrılmıştır: Lutheryanizm , Kalvinizm, Anglikanizm. Bunların dışında cok daha radikal mezhepler ve gizli tarikatler de vardır.
Konsiller
: Akide ibadet ve kilise nizamını duzenlemek icin emeklerin (Piskoposların ) teşkil ettiği şuraya “ konsil” denir. Hristiyanlık tarihinde ilk konsul 105 yılında Kudus’te toplanıp, Yahudi olmayanların sunnet olma meselesini goruştu ve onların sunnet olması gerekmediği hukmunu kararlaştırdı . Konsiller dunya capında ve mahalli olmak uzere iki ceşittir. İlk konsiller papa tarafından değil imparator tarafından teşkil edilmiştir. Onların tek tek incelenmesi imparatorların konsillerde oynadıkları rolun onemini gostermektedir. 1- İznik konsili (325): Aziz Arius’un karşısında olanların zaferini temin etti. 2- İstanbul l. konsili (381). 3- Efes konsili (431). 4- Kadıkoy konsili (451). 5- İstanbul 2. konsili (553). 6- İstanbul 3. konsili ( 680-681). 7- İznik 2. konsili (787). 8- İstanbul 4. konsili ( 869-870). 9- Trente konsili ( 1545-1563): Bu konsil, Katolik din esaslarının hemen hemen hepsini gozden gecirmiş olmazsı itibarı ile oldukca onemlidir. 10- Vatikan l. konsili ( 1869-1870). 11- Vatikan 2. konsili ( 1962-1965): Hristiyanlığın zahiri ihtişamı yonuyle bu en buyuk konsilin akdedilmesi, Papa Jean-13 tarafından 25 Ocak 1959’da ilan edildi, ilk hazırlıkları takriben bir bucuk yıl surdu.
Konsilin
Gayesi: Katolik inancını geliştirip kuvvetlendirmek, dini yaşayışlarında yeni bir moral vermek, dini muesseselerini modern cağın ihtiyac ve metotlarına uyarlamak, ayrılan Hristiyanları birliğe cağırmak. Konsiller başlangıcta dini mudafaa vesilesi idiler. Sonra makam ve nufuz heveslisi bazı din adamlarını doyuran imparatorların maksatlarına alet haline geldiler. Boylece de muhtelif ulkelerdeki Hristiyanlar arasında ayrılık sebebi oldular.
Hristiyanlık’ta
Reform Hareketleri : Reformun sebepleri; Papalığın mutlak hakimiyeti, vergiler, bid’at, endulijans, Ronesans. Papalık, bin seneden fazla bir zaman boyunca batı Avrupalılar uzerinde tam bir hakimiyet surdurmuştur . 1202’de olen Joachim de Floredan itibaren muthiş bir musamahasızlıkla mukabele gormesine rağmen kiliseye karşı bazı itirazlar birbirini takip etmiş, memnun olmayanların sayısı artmış, halk sınıfları ekseriya zengin ve calışmayan din adamları sınıfını zaten kullanmaya başlamıştı. Ayrıca 14. ve 15. asırda papalar, 1305-1379 tarihleri arasında Fransa’da cirkin “ Avignon esaretine” maruz kalmıştır. 1378-1417 arasında da “ buyuk tefrika” skandalı ortaya cıkmıştı. Bu sırada Hz. Isa’nın vekili olduğunu soyleyen iki veya bazen uc papa bulunmuştu. Fitnenin dinmesi icin bir asır gecti. Bu arada Ronesans , dini yenilenmeyi gercekleştirecek unsurları da getirdi.
Roma Katolik Kilisesi (Papalık):
Olen papanın yerine, oradaki kardinaller tarafından secilir. Papalık, evrensel bir idaredir. Hic bir siyasi guce bağlı değildir . Papa valilikleri, Yuksek Kurul, mahkemeler, taşra teşkilatı ve rahipler şeklinde teşkilatlanmıştır. Katolik kilisesi, teşkilat bakımından muasır dunyanın en sağlam, en işlevli ve bolmeleri yerli yerinde bir piramit gorunumu arz eden organizasyondur . Modernizm , papalığa gore her turlu bid’atin sentezi olarak algılanır. Papalık batıdaki kaybını Asya ve Afrika’da yayılma gayreti ile telafi etmeye calışır. Papalık, 18. asrın sonlarından itibaren gorulen ve Hıristiyanlık prensiplerinden gittikce uzaklaşan cemiyet anlayışına karşı başından beri tepki gostermiştir. Asrın Avrupası’ndaki ekonomik ve sosyal gelişmeler kiliseye bir takım problemler  cıkarmıştır.

Merak ettiginiz konularda sayfanın en altındaki yorum bölümüne yorumunuzu bırakarak bilgi alabilirsiniz. Sorularınıza en kısa sürede cevap verilecektir.

Bu Yazı Toplam - 8.030 - Defa Okundu

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir