Peygamber Efendimizin Mübarek İsimleri Nelerdir?

Peygamber Efendimizin Mübarek İsimleri Nelerdir?

Hazreti Muhammed (S.A.V) Mübarek İsimleri Nelerdir? Peygamber Efendimizin Diğer Bilinmeyen İsimleri ve Anlamları Nelerdir? Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhumme salli ve sellim ve...Hazreti Muhammed (S.A.V) Mübarek İsimleri Nelerdir? Peygamber Efendimizin Diğer Bilinmeyen İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ men ismuhu seyyidinâ.

[Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla. Ey Allâh’ım! Aşağıda isimleri zikr edilen Efendimize salât ve selâm et ve onu mübârek kıl.]
1. Muhammedun (sas)
2. Mahmûdun (sas)
3. Ahmedu (sas)
4. Hâmidun (sas)
5. Kâsimun (sas)
6. Âkibun – Arkadan gelen (sas)
7. Hatemun – Mühür, Sonuncu (sas)
8. Mâhin (sas)
9. Dâin – Çağıran (sas)
10. Sirâcun – Işık kaynağı (sas)
11. Münîrun – Aydınlatan (sas)
12. Hâşirun – Toplayan (sas)
13. Mübeşşirun – Müjdeleyen (sas)
14. Nezîrun – Uyaran (sas)
15. Münzirun – Uyarması şiddetli (sas)
16. Rasûlun (sas)
17. Mürselun – Elçi (sas)
18. Nebiyyun (sas)
19. Mehdiyyun – Hidâyete ermiş (sas)
20. Muhtedin – Hidâyete kavuşmuş (sas)
21. Halîlun – Dost (sas)
22. Habîbun – Sevgili (sas)
23. Tabîbun – Derde devâ (sas)
24. Tâhâ (sas)
25. Yâsîn (sas)
26. Mustafâ – Seçilmiş (sas)
27. Müctebâ – Tercih edilmiş (sas)
28. Mürtezâ – Kendisinden hoşnut olunan (sas)
29. Nûrun Mübîn – Apaçık nûr (sas)
30. Burhânun – Açık delil (sas)
31. Nâsırun – Yardımcı (sas)
32. Kâimun (sas)
33. Hâfizun – Koruyucu (sas)
34. Şâhidun (sas)
35. Şehîdun (sas)
36. Âdilun (sas)
37. Âlimun (sas)
38. Halîmun (sas)
39. Safiyyun – Temiz, Pâk (sas)
40. Huccetun – Delil (sas)
41. Beyânun (sas)
42. Mutîun – İtaatkâr (sas)
43. Mezkûrun – Adı geçen, Anılan (sas)
44. Vâizun (sas)
45. Sâhibun – Arkadaş (sas)
46. Nâtikun – Konuşan (sas)
47. Sâdikun – Doğru, Bağlı (sas)
48. Musaddikun – Tasdik eden (sas)
49. Muzafferun (sas)
50. Mekkiyyun – Mekke’li (sas)
51. Medeniyyun – Medîne’li (sas)
52. Ebtâhiyyun – Ebtah kabilesinden (sas)
53. Kureyşiyyun – Kureyş’li (sas)
54. Arabiyyun – Arap (sas)
55. Hâşimiyyun – Hâşim soyundan (sas)
56. Azîzun (sas)
57. Harîsun – Çok bağlı ve düşkün (sas)
58. Raûfun – Acıma duyan, Yumuşak (sas)
59. Rahîmun (sas)
60. Cevâdun – Cömert (sas)
61. Ganiyyun – Zengin, Muhtaç değil (sas)
62. Fettâhun – Açan (sas)
63. Alîmun (sas)
64. Münîbun – Yönelen (sas)
65. Hatîbun (sas)
66. Fasîhun – Net konuşan (sas)
67. Reşîdun (sas)
68. Tâhirun (sas)
69. Mutahharun (sas)
70. İmâmun – Önder (sas)
71. Emîrun – Kumandan (sas)
72. Mütevessitun – Orta yolu tutan (sas)
73. Sâbikun – Geçen (sas)
74. Muktesidun – İktisatlı (sas)
75. Evvelun (sas)
76. Âhirun (sas)
77. Zâhirun (sas)
78. Bâtınun (sas)
79. Şâfiun – Şefaat eden (sas)
80. Müşeffeun – Şefaat edilen (sas)
81. Hâdin – Hidayete kavuşturan (sas)
82. Muhallilun – Çözen, Ayıran (sas)
83. Muharrimun – Haram kılan (sas)
84. Âmirun – Emreden (sas)
85. Nâhin – Meneden, Yasaklayan (sas)
86. Hakîmun (sas)
87. Karîbun – Yakın (sas)
88. Şâkirun (sas)
89. Şekûrun – Çok şükreden (sas)
90. Sabûrun – Çok sabırlı (sas)
91. Rakîbun – Gözeten (sas)
92. Müzzemmilun – Örtünen (sas)
93. Müddessirun – Örtüye bürünen (sas)
94. Muallâ – Yüce (sas)
95. Müzekkâ – Temizlenmiş (sas)
96. Müşfikun – Şefkatli (sas)
97. Muhsinun – İhsan eden (sas)
98. Mütemmimun – Tamamlayan (sas)

Lebbeyk, Allâhümme ve se’adeyk salavâtullâhil berrir Rahîm, velmelâiketil mukarrabîn, vennebiyyin vessıddîkın veşşühedâi vessâlihîn. Vemâ sebbaha leke şey’ün Yâ Rabbel Âlemîn. Alâ seyyidinâ MUHAMMED İbni Abdullah, Hatemennebiyyin ve Seyyidil mürselîn ve İmâmil müttekîn ve Resûli Rabbil Âlemin. Eşşâhidil beşîriddâî ileyke bi iznike essirâcil münîr ve Aleyhisselâm ve eimmeti ehli beytihî Rıdvânullâhi aleyhim ecmaîn.

Resûlullah Efendimizin (aleyhissalâtu vesselâm)
Mübârek İsimleri ve Mânâları -2

Abdullah: Allah (cc)’ ın kulu
Âbid: Kulluk eden, ibadet eden
Âdil: Adaletli
Ahmed: En çok övülmüş, sevilmiş
Ahsen: En güzel
Alî: Çok yüce
Âlim: Bilgin, bilen
Allâme: Çok bilen
Âmil: İşleyici, iş ve aksiyon sahibi
Aziz: Çok yüce, çok şerefli olan
Beşir: Müjdeleyici
Burhan: Sağlam delil
Cebbâr: Kahredici, gâlip
Cevâd: Cömert
Ecved: En iyi, en cömert
Ekrem: En şerefli
Emin: Doğru ve güvenilir kimse
Fadlullah: Allah-ü Teâlanın ihsânı, fazlına ulaşan
Fâruk: Hakkı ve bâtılı ayıran
Fettâh: Yoldaki engelleri kaldıran
Gâlip: Hâkim ve üstün olan
Ganî: Zengin
Habib: Sevgili, çok sevilen
Hâdi: Doğru yola götüren
Hâfız: Muhafaza edici
Halîl: Dost
Halîm: Yumuşak huylu
Hâlis: saf, temiz
Hâmid: Hamd edici, övücü
Hammâd: Çok hamdeden
Hanîf: Hakikate sımsıkı sarılan
Kamer: Ay
Kayyim: Görüp, gözeten
Kerîm: Çok cömert, çok şerefli
Mâcid: Yüce ve şerefli
Mahmûd: Övülen
Mansûr: Zafere kavuşturulmuş
Mâsum: Suçsuz, günahsız
Medenî: Şehirli, bilgili ve görgülü
Mehdî: Hidayet eden, doğru yola erdiren
Mekkî: Mekkeli
Merhûm: Rahmetle bezenmiş
Mes’ûd: Mutlu
Metîn: Çok sağlam ve güçlü
Muallim: Öğretici
Muktedâ: Peşinden gidilen
Mübârek: Uğurlu, hayırlı, bereketli
Müctebâ: Seçilmiş
Mükerrem: Şerefli, yüce
Müktefî: İktifâ eden, yetinen
Münîr: Nurlandıran, aydınlatan
Mürsel: Elçilikle görevlendirilmiş
Mürtezâ: Beğenilmiş, seçilmiş
Muslih: Islah edeci, düzene koyucu
Mustafa: Çok arınmış
Müstakîm: Doğru yolda olan
Mutî: Hakka itaat eden
Mu’tî: Veren ihsân eden
Muzaffer: Zafer kazanan, üstün olan
Müşâvir: Kendisine danışılan
Nakî: Çok temiz
Nakîb: Halkın iyisi, kavmin en seçkini
Nâsih: Öğüt veren
Nâtık: Konuşan, nutuk veren
Nebî: Peygamber
Neciyullah: Allah’ ın sırdaşı
Necm(i): Yıldız
Nesîb: Asil, temiz soydan gelen
Nezîr: Uyarıcı, korkutucu
Nimet: İyilik, dirlik ve mutluluk
Nûr: Işık, aydınlık
Râfi: Yükselten
Râgıb: Rağbet eden, isteyen
Rahîm: Mü’minleri çok seven
Râzî: Kabul eden, hoşnut olan
Resûl: Elçi
Reşîd: akıllı, olgun, iyi yola götürücü
Saîd: Mutlu
Sâbir: Sabreden, güçlüklere dayanan
Sâdullah: Allah’ ın mübârek kulu
Sâdık: Doğru olan, gerçekçi
Saffet: Arınmış, seçkin kişi
Sâhib: Mâlik, arkadaş, sohbet edici
Sâlih: iyi ve güzel huylu
Selâm: Noksan ve ayıptan emin olan
Seyfullah: Allah’ ın kılıcı
Seyyid: Efendi
Şâfi: Şefaat edici
Şâkir: Şükredici
Tâhâ: Kur’ân-ı Kerîm’ deki ismi
Tâhir: Çok temiz
Takî: Haramlardan kaçınan
Tayyib: Helal, temiz, güzel, hoş
Vâfi: Sözünde duran, sözünün eri
Vâiz: Nasihat eden
Vâsıl: Kulu Rabb’ine ulaştıran
Yâsîn: Kur’ân-ı Kerîm’ deki ismi, gerçek insan, insan-ı kâmil
Zâhid: Mâsivadan yüz çeviren
Zâkir: Allah’ ı çok anan

Merak ettiginiz konularda sayfanın en altındaki yorum bölümüne yorumunuzu bırakarak bilgi alabilirsiniz. Sorularınıza en kısa sürede cevap verilecektir.

Bu Yazı Toplam - 7.855 - Defa Okundu

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir